Үйл ажиллагааны ил тод байдал

# Файлын нэр Хэмжээ
1 Соёлын өвийн УНБМСангийн 2020 оны тайлан 1.15 MB
2 Соёлын өвийн УНБМСангийн танилцуулга 2.24 MB
3 2006 оны үйл ажиллагааны тайлан 0.10 MB
4 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан 0.11 MB
5 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан 1.14 MB
6 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан 0.69 MB
7 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан 0.88 MB
8 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан 0.87 MB
9 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан 2.26 MB
10 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан 0.91 MB
11 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 0.99 MB
12 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан. 87.87 MB
13 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан 11.11 MB
14 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 14.14 MB
15 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 22.22 MB
16 Соёлын өвийн УНБМСангийн 2019 оны тайлан 2.20 MB
17 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 26.26 MB
18 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 133.13 MB
19 2020 оны үйл ажиллагааны танилцуулга PPT 4.42 MB
20 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 0.37 MB
21 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 11.11 MB
22 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 5.50 MB