Бүтэц зохион байгуулалт

Соёлын сайдын 2022 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдрийн А/126 дугаар
тушаалын 2-р хавсралт

 

Соёлын өвйин үндэсний төвийн бүтэц зохион байгуулалт.jpg