Албан тоот

Огноо Дугаар Агуулга
2024.05.27 A/41 Соёлын өвийн нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн системд бүртгэл хөтлөх, ашиглах аргачлал
2024.03.28 179 Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол
2024.03.25 Хамтран ажиллах гурван талт гэрээ
2024.03.25 01/176 Мэдээлэл хүргүүлэх тухай
2024.01.09 01/50 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай
2024.01.09 01/51 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай
2024.01.09 01/52 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай
2024.01.09 01/53 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай
2024.01.09 01/54 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай
2024.01.09 01/55 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай
2024.01.09 01/56 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай
2022.11.02 02/416 Судалгаа ирүүлэх тухай
2022.08.26 01/307 Санал ирүүлэх тухай
2022.03.31 01/120 Аймаг, нийслэлийн соёл урлагийн газрын дарга нарт
2021.11.30 03/351 (1-25) СӨБМСангийн статистик мэдээ ирүүлэх, цахим сургалтад оролцуулах тухай
2021.11.04 01/303 Улс, аймгийн музейд
2021.10.14 01/277 Цахим сургалтад оролцуулах тухай (Соёлын биет бус өв)
2021.09.24 01/253 Сургалт-хэлэлцүүлэгт оролцуулах тухай
2021.03.12 01/78-1,2 Сургалтад хамруулах тухай
2021.03.05 01/69 Мэдээлэл ирүүлэх тухай
2021.02.10 01/57 Санал ирүүлэх тухай
2021.01.18 01/16 (1-21) Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай
2020.12.09 01/363 /1-22/ Шагналд нэр дэвшүүлэх тухай
2020.11.25 01/353 Бүртгэл хийх тухай
2020.10.29 01/325 Судалгаа ирүүлэх тухай
2020.10.28 01/321 Лавлагаа хүргүүлэх тухай
2020.10.06 01/308 Соёлын биет бус өвийн өвлөн уламжлагчдын мэдээллийг баяжуулах тухай
2020.09.15 01/275 Санал хүргүүлэх тухай
2020.09.08 01/269 /1-22/ Судалгаа ирүүлэх тухай
2020.08.11 01/244 Түүх, соёлын хосгүй үнэт үзмэр хадгалагдаж буй 26 байгууллагад
2020.08.10 01/219/1-22/ Судалгаа ирүүлэх тухай
2020.01.08 01/10 Соёлын биет бус өв, өвлөн уламжлагчдын мэдээлэл ирүүлэх тухай
2020.01.08 01/12 Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай
2019.11.02 307 Сургалтад хамрагдах тухай
2019.08.30 251 1-22 Аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын урьдчилсан жасгаалт бэлтгэх ажлын тухай
2019.01.28 35-14 БМСангийн 2018 оны баяжилтын тайлан ирүүлэх тухай
2018.11.29 306 Түүх, соёлын үл хөдлөх 452 дурсгалын бүртгэлийг цэгцлэх тухай
2018.11.07 277 Тооллогын бэлтгэл хангах тухай
2018.01.04 07 Соёлын биет бус өвийн шинэчилсэн бүртгэл ирүүлэх тухай
2017.09.27 198 Үзмэрийн судалгаа авах тухай
2017.04.20 96 ТСҮХДурсгалын хадгалалт хамгаалалтын талаар мэдээлэл авах тухай
2017.01.07 03 Сэргээн засварлах шаардлагатай үзмэрийн жагсаалт ирүүлэх тухай