ЮНЕСКО тайлан, мэдээ

ЮНЕСКО-ИЙН СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
КОНВЕНЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУГАЦААТ ТАЙЛАН