Монгол цуур хөгжмийн уламжлалт урлаг

 • Бүгд 0
 • Бодлогын баримт бичиг 0
 • Боловсрол 0
 • Судалгаа 0
 • Олон нийтийн мэдлэг, ойлголт 0
 • Сурталчилгаа 0
 • Уралдаан, тэмцээн, үзэсгэлэн 0
Өгөгдөлтэй хамааралтай мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор өгөгдөл тус бүрд холбогдох чиглүүлэх энэхүү асуулгыг ЮНЕСКО-ийн соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай 2003 оны конвенцын хэрэгжилтийн хугацаат тайланд дурьдсан Төлөөллийн жагсаалтад бүртгэгдсэн өвийн маягтад тусгасан асуумжтай уялдуулан оруулсан болно. Үүнд:
Талбарын нэр Асуумж
1 Бодлогын баримт бичиг 🞄Өвтэй холбоотой бодлогын баримт бичиг, түүнд тусгагдсан төсөв
2 Боловсрол Нийгмийн болон соёлын үүргүүд
 • Өвийн өнөөгийн нийгэм, соёлын чиг үүрэг, утга учрыг тухайн олон нийт одоо хэрхэн хүлээж авч буй, өвлөн уламжлагчдын зан төлөв, тусгайлсан чиг үүрэг хүлээсэн хүмүүсийн оролцоо
3 Судалгаа Оршин тогтнох чадвар, одоогийн эрсдэл
 • Өвийн оршин тогтнох чадварын өнөөгийн байдал, өвийн дадал хийж буй давтамж, цар хүрээ, өвлөн уламжлалын арга, өвлөн уламжлагчид болон үзэгчид, хүн ам зүй, өвийн тогтвортой байдал.
 • Өвийн цаашдын өвлөн уламжлал, оршин тогтнох байдалд учирч буй аюул заналхийлэл, эрсдэл.
Өвийг сурталчлах, бэхжүүлэх хүчин чармайлт
 • Өв энэхүү жагсаалтад бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан сурталчлах, бэхжүүлэхийн тулд хэрэгжүүлсэн ажил.
4 Олон нийтийн мэдлэг, ойлголт Өвийн талаарх иргэдийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх
 • Өвийг сурталчлах, бэхжүүлэх, хамгаалахын тулд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
5 Сурталчилгаа Жагсаалтад бүртгэгдсэн өвд оруулсан хувь нэмэр
 • Энэхүү жагсаалтад бүртгүүлснээр өвийн,оршин тогтнох чадвар болон өвийг орон нутаг, үндэсний, олон улсын түвшинд сурталчилахад оруулсан хувь нэмэр.
 • Мөн соёлын олон янз байдал, бүтээлч байдал, олон нийт, бүлэг, хувь хүмүүсийн хоорондын харилцан хүндэтгэлийг дэмжихэд оруулсан хувь нэмэр.
 • Өвийг сурталчлах, бэхжүүлэхийн тулд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
6 Уралдаан тэмцээн, үзэсгэлэн Олон нийтийн оролцоо
 • Өвийг хамгаалахад олон нийт, бүлэг хүмүүс, хувь хүмүүс, түүнчлэн холбогдох төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, арга хэмжээ