Соёл, соёлын өвийн талаар Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенци


ЮНЕСКО-гийн тунхаглал
  • Соёлын олон төрөл зүйлийн тухай ЮНЕСКО-гийн түгээмэл тунхаглал (Парис. ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий бага хурлын 31 дугаар чуулганаар 2001.11.02-ны өдөр баталсан)

Конвенци

Зөвлөмж, удирдамж