Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө

# Файлын нэр Хэмжээ
1 МУЗЕЙН ҮЗМЭРИЙН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ БҮРТГЭЛД ТУСГАХ АСУУДАЛ 0.74 MB
2 Тоон систем хөтөлбөрийн гарын авлага - 2008 он 27.27 MB
3 2010 онд зохиогдсон “Соёлын өвийн бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь” семинарын гарын авлага 1.12 MB
4 Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 1.12 MB
5 Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 0.68 MB
6 "Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэл"-ийг хөтлөх заавар 0.23 MB
7 RCH 2.0 програмд үзмэрийн хувийн дугаар бичих талаар зөвлөмж 0.59 MB
8 Музейн сан хөмрөгийг бүртгэх, баримтжуулах заавар 1.19 MB
9 Бмсангийн тоног төхөөрөмж 1.18 MB
10 CD/DVD хаягжуулах тухай 3.32 MB
11 Музейн сан хөмрөгийг бүртгэх, баримтжуулах маягтууд - Д.Бумаа 0.25 MB
12 Музейн үзмэрийн шинэчилсэн дансны үнэ тогтоох тухай загварчилсан зөвлөмж 0.69 MB
13 Даавуун эдлэлийг үзэсгэлэнд дэглэх, сан хөмрөгт хадгалахад тогтоох, байршуулах /2 хэмжээст үзмэр/ 2.21 MB
14 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Дүрслэх урлагийн музей 9.96 MB
15 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Богд хааны ордон музей 4.43 MB
16 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Монголын Үндэсний Музей 9.98 MB
17 Хувцас даавуу зөөлөн эдлэлийг арчилах зааварчилгаа 0.84 MB
18 "Даавуу зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалт" Соёлын өвийн төв 8.85 MB
19 Даавуу эдлэлийн дэглэлт, хадгалалтын талаар дүн шинжилгээ хийх 3.32 MB
20 “Цуглуулгыг хадгалах, арчилах – жишээнүүд ” 1.12 MB
21 “Австри дахь хадгалалт, хамгаалалтын сургалт” 2.26 MB
22 Даавуун эдлэлтэй харьцах, даавуу эдлэлийг арчилах 0.73 MB
23 Утасны ширхэг болон даавууны бүтцийг тодорхойлох 0.15 MB
24 Венна хот дахь Kunsthistorische шинэ музейн сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт 2.24 MB
25 Даавуун эдлэлийг үзэсгэлэнд дэглэх, сан хөмрөгт хадгалахад тогтоох, байршуулах /3 хэмжээст үзмэр/ 2.23 MB
26 Даавуун эдлэлийн гэмтлийн шалтгаанууд ба хамгаалах асуудлууд 4.48 MB
27 Object ID 2-р бүлэг Эд өлгийн зүйлийг гэрэл зургаар баримтжуулах нь 3.33 MB
28 ТСХДЗ-2.1_БАЙГУУЛЛАГА_ТООН_ДҮН-2022 0.11 MB
29 ТСХДЗ-2.2_АЙМАГ_НИЙСЛЭЛ _НЭГТГЭЛ_ТООН_ДҮН-2022 0.14 MB
30 ТСХДЗ-Маягт-Нөхөх-Заавар-2022 0.43 MB
# Файлын нэр Хэмжээ
1 БСШУСайдын 2015 оны А/141 тушаалын 3-р хавсралт Соёлын өвийн судалгаа хийх журам 3.32 MB
2 Архитектурын дурсгалыг сэргээн засварлах ажилд хяналт дүн шинжилгээ хийх шинжээчийн зөвлөл 2.21 MB
3 Монгол улсын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 1.13 MB
4 Монгол улсын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 0.80 MB
5 "Монгол улсын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэл"-ийг хөтлөх заавар 0.15 MB
6 Тахилга шүтлэгт газар нутаг, зан үйл, өвлөн уламжлагч хамт олны бүртгэлийн маягт 0.66 MB
7 Тахилга шүтлэгт газар нутаг, зан үйл, өвлөн уламжлагч хамт олны бүртгэлийн маягт 0.37 MB
8 Тахилга шүтлэгт газар нутаг, зан үйл, өвлөн уламжлагч хамт олны бүртгэлийн маягт бөглөх заавар (Бурхан халдун уулын жишээгээр) 0.13 MB
9 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын хамгаалтад байх ТСҮХД-ын жагсаалт 0.35 MB
10 "Чулуун соёлын өв" үндэсний хөтөлбөр 5.58 MB
11 Үл хөдлөх дурсгалын гэрэл зураг авах тухай 3.30 MB
12 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/161 дугаар тушаалаар батлагдсан Аймаг, нийслэлийн хамгаалтад байх ТСҮХД-ын жагсаалт 1.13 MB
13 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээний маягт 2.27 MB
14 Түүхэн дурсгалт барилга, архитектурын дурсгалын хувийн хэргийн маягт 0.55 MB
15 Түүхэн дурсгалт барилга, архитектурын дурсгалын хувийн хэрэг хөтлөх заавар 2.25 MB
16 Түүхэн дурсгалт барилга, архитектурын дурсгалын хувийн хэргийн маягт (.XLSX) 0.25 MB
17 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах төмөр хайсан хашааны үлгэрчилсэн загвар, барих аргачлал 0.35 MB
18 СӨБМСангийн-түүх-соёлын-үл-хөдлөх-дурсгалын-мэдээний-маягт-нөхөх-заавар-2022 0.92 MB
19 Аймаг-нийслэлийн-БМСангийн-ТСҮХД-ын-мэдээний-маягт-2022 0.37 MB
20 Засгийн газрын 2022 оны 291 дүгээр тогтоолын хавсралт MB
21 Соёлын сайдын 2022 оны 10 дугаар MB
# Файлын нэр Хэмжээ
1 Монгол улсын соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 1.13 MB
2 Монгол улсын соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 0.28 MB
3 "Монгол улсын соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчийн бүртгэл"-ийг хөтлөх заавар 0.21 MB
4 "Монгол улсын соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчийн бүртгэл"-ийг хөтлөх заавар 0.22 MB
5 ICH-Courier (Сэтгүүл) 2.20 MB
6 БСШУС-ын сайдын А/759-р тушаал 8.82 MB
7 СББӨ-ийн мэдээлэл ирүүлэх тухай № 01/10 албан бичгийн хавсралт 0.27 MB
8 СББӨ-ийг сурталчлан алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан өвлөн уламжлагчид мөнгөн шагнал олгох журам 0.18 MB
9 Соёлын биет бус өвийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр 19.19 MB
10 2020 оны 4-р сарын 14-ны өдрийн 01/128 тоот албан бичгийн хавсралт-1 0.33 MB
11 2020 оны 4-р сарын 14-ны өдрийн 01/128 тоот албан бичгийн хавсралт-2 0.17 MB
12 Соёлын биет бус өвийн мэдээний маягт (2021) 9.91 MB
13 СББӨ-ийн-аймгийн-БМС-ийн-мэдээний-маягт-2022 0.47 MB
14 СӨБМСангийн-Соёлын-биет-бус-өвийн-мэдээ-нөхөх-заавар-2022 0.31 MB
# Файлын нэр Хэмжээ
1 “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын Улсын тооллого 2022”-ын зохион байгуулалтын тухай 2.28 MB
2 Палеонтологийн олдворт газрын тухай 1.18 MB
3 Археологийн дурсгалт газрын тухай 11.11 MB
4 Барилга, архитектурын дурсгалын тухай 30.30 MB
5 2015 оны түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын үр дүн, анхаарах зүйлс 4.42 MB
6 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын үнэлгээ хийх маягт, бөглөх заавар 2.25 MB
7 Байршил тогтоогч (GPS)-ны хэрэглээ 1.18 MB
8 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын гэрэл зураг авах арга зүй 3.30 MB
9 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүртгэлийн www.rich.mongoluv.mn онлайн программ ашиглах заавар 2.26 MB
10 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тооллогын тайлан бичих, тайлагнах тухай 1.15 MB
11 ТСҮХД-ын хадгалалт хамгаалалтын мэдээлэл цуглуулах маягт 2022 0.64 MB
12 ТСҮХД-ын хадгалалт хамгаалалтын мэдээлэл цуглуулах маягт бөглөх заавар 0.23 MB
13 "ТСҮХД-ын тооллого 2022" гарын авлага 6.66 MB