Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө

# Файлын нэр Хэмжээ
1 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай /Хүснэгт № 1-A/ 0.19 MB
2 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай /Хүснэгт № 1-B/ 0.11 MB
3 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай /Хүснэгт № 1-C/ 0.84 MB
4 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай /Хүснэгт №2/ 0.25 MB
5 Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тайлан ирүүлэх тухай /Хүснэгт №3/ 0.14 MB
6 МУЗЕЙН ҮЗМЭРИЙН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ БҮРТГЭЛД ТУСГАХ АСУУДАЛ 0.74 MB
7 Тоон систем хөтөлбөрийн гарын авлага - 2008 он 27.27 MB
8 2010 онд зохиогдсон “Соёлын өвийн бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь” семинарын гарын авлага 1.12 MB
9 Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 1.12 MB
10 Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 0.68 MB
11 "Монгол улсын түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэл"-ийг хөтлөх заавар 0.23 MB
12 RCH 2.0 програмд үзмэрийн хувийн дугаар бичих талаар зөвлөмж 0.59 MB
13 Музейн сан хөмрөгийг бүртгэх, баримтжуулах заавар 1.19 MB
14 Бмсангийн тоног төхөөрөмж 1.18 MB
15 CD/DVD хаягжуулах тухай 3.32 MB
16 Музейн сан хөмрөгийг бүртгэх, баримтжуулах маягтууд - Д.Бумаа 0.25 MB
17 Музейн үзмэрийн шинэчилсэн дансны үнэ тогтоох тухай загварчилсан зөвлөмж 0.69 MB
18 Даавуун эдлэлийг үзэсгэлэнд дэглэх, сан хөмрөгт хадгалахад тогтоох, байршуулах /2 хэмжээст үзмэр/ 2.21 MB
19 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Дүрслэх урлагийн музей 9.96 MB
20 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Богд хааны ордон музей 4.43 MB
21 “Музейн сан хөмрөгийн даавуу, зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалтын тухай” Монголын Үндэсний Музей 9.98 MB
22 Хувцас даавуу зөөлөн эдлэлийг арчилах зааварчилгаа 0.84 MB
23 "Даавуу зөөлөн эдлэлийн хадгалалт, хамгаалалт" Соёлын өвийн төв 8.85 MB
24 Даавуу эдлэлийн дэглэлт, хадгалалтын талаар дүн шинжилгээ хийх 3.32 MB
25 “Цуглуулгыг хадгалах, арчилах – жишээнүүд ” 1.12 MB
26 “Австри дахь хадгалалт, хамгаалалтын сургалт” 2.26 MB
27 Даавуун эдлэлтэй харьцах, даавуу эдлэлийг арчилах 0.73 MB
28 Утасны ширхэг болон даавууны бүтцийг тодорхойлох 0.15 MB
29 Венна хот дахь Kunsthistorische шинэ музейн сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалт 2.24 MB
30 Даавуун эдлэлийг үзэсгэлэнд дэглэх, сан хөмрөгт хадгалахад тогтоох, байршуулах /3 хэмжээст үзмэр/ 2.23 MB
31 Даавуун эдлэлийн гэмтлийн шалтгаанууд ба хамгаалах асуудлууд 4.48 MB
32 Аймаг, Нийслэлийн соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2018-2019 оны баяжилтын мэдээлэл. Хүснэгт №1 0.18 MB
33 Улс, орон нутгийн музей, эрдэм шинжилгээ судалгааны болон шашны байгууллага дахь соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн 2018-2019 оны баяжилтын мэдээлэл. Хүснэгт №2 0.18 MB
34 Эрдэм шинжилгээний болон авран хамгаалах хайгуул, малтлага, судалгааны ажлын 2018-2019 оны мэдээлэл. Хүснэгт №3 0.12 MB
35 Object ID 2-р бүлэг Эд өлгийн зүйлийг гэрэл зургаар баримтжуулах нь 3.33 MB
# Файлын нэр Хэмжээ
1 БСШУСайдын 2015 оны А/141 тушаалын 3-р хавсралт Соёлын өвийн судалгаа хийх журам 3.32 MB
2 Архитектурын дурсгалыг сэргээн засварлах ажилд хяналт дүн шинжилгээ хийх шинжээчийн зөвлөл 2.21 MB
3 Монгол улсын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 1.13 MB
4 Монгол улсын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт 0.80 MB
5 "Монгол улсын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэл"-ийг хөтлөх заавар 0.15 MB
6 Тахилга шүтлэгт газар нутаг, зан үйл, өвлөн уламжлагч хамт олны бүртгэлийн маягт 0.66 MB
7 Тахилга шүтлэгт газар нутаг, зан үйл, өвлөн уламжлагч хамт олны бүртгэлийн маягт 0.37 MB
8 Тахилга шүтлэгт газар нутаг, зан үйл, өвлөн уламжлагч хамт олны бүртгэлийн маягт бөглөх заавар (Бурхан халдун уулын жишээгээр) 0.13 MB
9 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улсын хамгаалтад байх ТСҮХД-ын жагсаалт 0.35 MB
10 "Чулуун соёлын өв" үндэсний хөтөлбөр 5.58 MB
11 Үл хөдлөх дурсгалын гэрэл зураг авах тухай 3.30 MB
12 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/161 дугаар тушаалаар батлагдсан Аймаг, нийслэлийн хамгаалтад байх ТСҮХД-ын жагсаалт 1.13 MB