Газар, хэлтэс

Захиргаа удирдлагын газар

- Соёлын өвийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах

Соёлын өвийн бүртгэл, судалгааны газар

- соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, таньж тогтоох, тодорхойлох;
- соёлын өвийг бүртгэх, баримтжуулж улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
- хууль тогтоомжид заасны дагуу соёлын өвийн бүртгэл, тайлан мэдээг хүлээн авч, улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн санд хадгалах;
- соёлын өвийг таньж тогтоох, тодорхойлох, бүртгэх, баримтжуулах, хадгалах, сурталчлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах;
- шат шатны бүртгэл, мэдээллийн санг арга зүйн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;
- соёлын өвийн мэдээллээр гэрэл зургийн цомог, сурталчилгааны хялбаршуулсан бүтээл гаргах, өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрөл, холбогдох журмын дагуу зурагт хуудас, хэвлүүлэх, баримтат кино, медиа бүтээл хийж олон нийтэд сурталчлах;
- Улсын Их Хурал, Засгийн газар, соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллагыг соёлын өвийн лавлагаа, мэдээллээр шуурхай хангах, иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн соёлын өвийн лавлагаа мэдээллийг гаргаж өгөх;
- гадаад улс оронд хадгалагдаж байгаа монголын түүхэнд холбогдох соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
- соёлын өвийн ангилал, төрөл зүйлээр статистик мэдээлэл гаргах, тоо бүртгэл хөтлөх чиг үүрэгтэй чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

Мэдээллийн технологийн газар

- соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тогтолцооны дагуух салбар нэгжүүдийг бүртгэлийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбох, компьютер, програм хангамж, цахим сүлжээ, мэдээллийн нууцлал, түүний аюулгүй байдал, цахим сангуудын техникийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг хангах;
- үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг өргөн нэвтрүүлэхэд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, технологийн шийдэл боловсруулж, нэвтрүүлэх;
- Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн цахим сангийн програм хангамж, түүний аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

Соёлын өвийг авран хамгаалах газар

- соёлын өвийг авран хамгаалах арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах;
- аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь иргэдээс палеонтологи, археологийн авран хамгаалах хайгуул, малтлага судалгааны ажил хийлгэх захиалгыг хүлээн авч, холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохицуулах;
- аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь иргэдийн аж ахуйн үйл ажиллагаа соёлын өвд нөлөөлөх байдлыг судалж дүгнэлт гаргах чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

Сэргээн засварлах газар

- соёлын биет өвийг бэхжүүлж, сэргээн засварлах арга зүйн судалгаа явуулах;
- түүх, соёлын дурсгалт зүйл, үл хөдлөх дурсгалыг сэргээн засварлах;
- соёлын биет өвийг хадгалах талаар холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд заавар зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах;
- соёлын биет өвийг хамгаалах, сэргээн засварлах талаар санал боловсруулж дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх;
- палеонтологи, археологийн олдвор болон бусад дурсгалт зүйлийг шаардлага хангасан лаборатори, өрөө тасалгаанд түр хадгалах чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.