Бүтэц зохион байгуулалт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын
сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны
өдрийн А/295 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

CCH_Org_Chart_Simple (1).png