Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллогын явцын дүн мэдээ

<