2019 онд явуулсан палеонтологи, археологийн тайлан мэдээллийг хүлээн авлаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/233, А/340 дугаар тушаалаар Палеонтологи, археологийн авран хамгаалах болон эрдэм шинжилгээний хайгуул, малтлага судалгаа хийх жагсаалтыг баталсан байна. Тус жагсаалтаар Палеонтологи, археологийн авран хамгаалах судалгаа явуулах 8 байгууллага, эрдэм шинжилгээний хайгуул, судалгаа хийх 70 шинжилгээний ангид зөвшөөрөл олгожээ.

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль болон Соёлын өвийн судалгаа хийх журмын дагуу Палеонтологи, археологийн судалгаа хийсэн байгууллагууд 2019 оны тайланг 2 дугаар 15-ны дотор Мэргэжлийн зөвлөлд хүргүүлсэн байна. Зөвшөөрөл авсан 9 байгууллагын эрдэм шинжилгээний хайгуул, малтлага хийсэн 56 шинжилгээний ангийн тайлан, авран хамгаалах хайгуул, малтлага хийсэн 52 тайланг БСШУСЯ-ны Инновацийн хэлтсээс 2020 оны 19/2002 тоот албан бичгээр Соёлын өвийн үндэсний төв дэх Соёлын өвийн УНБМСанд ирүүлээд байна.

БСШУС-ний сайдын 2019 оны А/233, А/340 дугаар  тушаалын өгсөн зөвшөөрлийн дагуу Соёлын Өвийн Үндэсний төв дэх УНБМ санд ирүүлсэн тайлангийн бүртгэл

 

Байгууллага

БСШУС-ын сайдын 2019 оны А/233, А/340 тушаалаар өгсөн зөвшөөрлийн тоо

БСШУСЯ-ны Инновацийн хэлтсээс Соёлын өвийн УНБМСанд ирүүлсэн  тайлангийн тоо

Ирүүлээгүй тайлангийн тоо

 1.

ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн

36

32

4

 2. 

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль

3

3

 

 3. 

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, Хүмүүнлэгийн сургууль

4

2

2

 4. 

Нүүдлийн соёл, иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн

3

3

 

 5. 

Монголын Үндэсний музей

5

5

 

 6. 

Улаанбаатарын их сургууль

5

5

 

 7. 

Ховд их сургууль

1

1

 

 8. 

ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн

11

10

1

 9. 

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургууль

2

 

2

Нийт

70

61

9