Санал хүргүүлэх тухай

275.jpeg

 

 

1 дүгээр хавсралт

            - Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын /З-СӨ-1/ маягтыг нөхөх зааврыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

            - Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын /З-СӨ-1/ маягтыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

 

2 дугаар хавсралт

            - Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын /З-СӨ-2/ маягтыг нөхөх зааврыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

            - Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын /З-СӨ-2/ маягтыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

 

3 дугаар хавсралт

            - Соёлын биет бус өвийн  /З-СӨ-3/ маягтыг нөхөх зааврыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

            - Соёлын биет бус өвийн  /З-СӨ-3-1/ маягтыг нөхөх зааврыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

            - Соёлын биет бус өвийн  /З-СӨ-3-2/ маягтыг нөхөх зааврыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

             - Соёлын биет бус өвийн  /З-СӨ-3-3/ маягтыг нөхөх зааврыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

             - Соёлын биет бус өвийн  /З-СӨ-3/ маягтыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу