Сургалтад хамруулах тухай

2021.3.15-1.jpg

 

2021.3.15-2.jpg

 1 дүгээр хавсралт

2021.3.15-3.jpg

 

2 дугаар хавсралт

2021.3.15-4.jpg

 

3 дугаар хавсралт

2021.3.15-5.jpg