Сургалт-хэлэлцүүлэгт оролцуулах тухай

2021.09.24-1.jpg

2021.09.24-2.jpg

2021.09.24-3.jpg

2021.09.24-4.jpg

2021.09.24-5.jpg